Docenten

  • dr. Mattijs Ploeger – rector; docent systematische theologie; docent liturgie
  • prof. dr. Peter-Ben Smit – bijzonder hoogleraar
  • Jutta Eilander-van Maaren MA – docent praktische theologie; promovenda
  • mgr. dr. Dick Schoon – docent kerkgeschiedenis
  • mr. drs. Adriaan Snijders – docent kerkelijk recht

Scroll naar beneden voor meer informatie over de individuele docenten.


Dr. Mattijs Ploeger (1970) studeerde theologie te Leiden (hoofdvak Nieuwe Testament, bijvak kerk- en dogmengeschiedenis 20e eeuw) en volgde de kerkelijke opleiding aan de hervormde kerkelijke opleiding te Leiden (gedeeltelijk) en aan het Oud-Katholiek Seminarie te Utrecht (specialisatie systematische theologie). Vervolgens studeerde hij een half jaar aan het anglicaanse theological college “Westcott House” te Cambridge, waar hij een boekje schreef over de hoogkerkelijke anglicaanse beweging in de 19e en 20e eeuw (High Church Varieties). In 2008 promoveerde hij bij prof. mr. Jan Hallebeek en prof. dr. Anton Houtepen aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift op het grensvlak van ecclesiologie, liturgie en oecumenische theologie (Celebrating Church). Sinds zijn diaken- en priesterwijding in 1999 was hij assisterend pastor te Egmond en achtereenvolgens pastoor van de parochies te Krommenie, Egmond en Haarlem. Daarna was hij opnieuw assisterend pastor te Egmond. Naast zijn pastoorschap werd Mattijs Ploeger in 2008 docent systematische theologie aan het Seminarie; een jaar later werd hij tevens rector. Sinds 2016 is hij ook docent liturgie. Aan de universiteiten van Bern (CH) en Bonn (D) verving hij meermalen het onderwijs van de leerstoel systematische theologie en het docentschap liturgie. In 2021 verscheen zijn boek Geloof dat probeert te begrijpen.

Prof. Dr. Peter-Ben Smit is bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij hoogleraar Contextuele Bijbelinterpretatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In Utrecht omvat zijn leeropdracht ‘Oude katholieke kerkstructuren tevens inhoudende de geschiedenis en de leer van de Oud-Katholieke Kerken.’ Hierbinnen legt hij de nadruk op aspecten van het leven van de vroege kerk en op de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerken in de late 19de en de loop van de 20ste eeuw met bijzondere aandacht voor oecumenische relaties. Een aantal recente boekpublicaties zijn:

Old Catholic Theology: An Introduction Brill Research Perspectives in Theology (Leiden: Brill, 2019). Tsjechische vertaling: Úvod do starokatolické teologie (Praha: Starokatolická církev v ČR, 2021). Een Duitse vertaling is in voorbereiding.

Felix Culpa. Ritual Failure and Theological Innovation in Early Christianity Novum Testamentum Supplements 185 (Leiden: Brill, 2021). Mannen in Marcus. Gender in de oudste biografie van Jezus (Amsterdam: VU Uitgeverij, 2021).

Aan de Universiteit Utrecht is hij betrokken bij het door NWO gefinancierde project ‘Blueprints of Hope’ (met prof. dr. Beatrice de Graaf, PI, en prof. dr. Mathieu Segers) dat het verband tussen Europese en kerkelijke eenwording in de periode 1930-1960 onderzoekt.

Voor een uitvoeriger overzicht van zijn CV en publicaties zie zijn pagina aan de Universiteit Utrecht. Voor zijn werk aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zie deze link.

Jutta Eilander-van Maaren MA (1980) studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Utrecht en werkte enkele jaren in de geestelijke gezondheidszorg. Vervolgens studeerde ze theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg (MA 2012) en rondde ze in 2015 haar opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie af. Vanaf 2009 werkte ze als jongerenpastor van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en vanaf begin 2016 was ze werkzaam als assisterend pastor van de parochie van Utrecht. In januari 2020 is Jutta begonnen als docent Praktische Theologie alsmede als promovendus op datzelfde vakgebied.

Mgr. dr. Dick Schoon (1958) is geboren en opgegroeid in IJmuiden. Na de lagere school ging hij naar het gymnasium in Driehuis. Hij studeerde in Amsterdam eerst een paar jaar psychologie en daarna theologie aan de UvA. In Amsterdam volgde hij met name, zoals zovelen die voor die faculteit kozen, de colleges van Karel Deurloo, die hem liet delen in zijn geleerdheid in Tenach. Zijn hoofdvakscriptie ging over Jeremia. Jaren later promoveerde hij aan de VU op de geschiedenis van de oud-katholieken in de 19de eeuw. Zijn promotoren waren Jan Hallebeek en Jan Jacobs. Sindsdien doet hij nog altijd graag onderzoek in de rijke archieven van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem en Utrecht. Dick Schoon is sinds 2008 bisschop van Haarlem en sinds 2019 docent kerkgeschiedenis.

Mr. drs. Adriaan Snijders (1972) studeerde Nederlands recht (specialisatie bestuursrecht) in Rotterdam en Bijbelwetenschappen (specialisatie Nieuwe Testament) in Utrecht. Hij werkt als zelfstandig stafjurist voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en vervolgt zijn theologische studie met de ambtsopleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie. Binnen de Oud-Katholieke Kerk vervult hij onder meer de functies van secretaris van de Commissie voor het Kerkrecht en tweede vertegenwoordiger bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. In de eerstgenoemde functie is hij betrokken bij de ontwikkeling en actualisatie van diverse kerkelijke regelingen. Sinds 2016 is hij docent kerkelijk recht.