Studentenpastoraat

Het pastoraat aan de oud-katholieke theologiestudenten, mede ten dienste van hun spirituele vorming, is een wezenlijk element van de opleiding. Dit pastoraat omvat de volgende onderdelen:

  • De maandelijkse bijeenkomsten van het Oud-Katholiek Studentenpastoraat (OKSP)
  • Het psychologisch assessment aan het begin van de opleiding, gevolgd door een leertraject
  • De jaarlijkse retraite
  • Individuele begeleiding van de student

De positie van studentenpastor wordt momenteel vervuld door can. drs. Leonie van Straaten.


Het Oud-Katholiek Studentenpastoraat (OKSP)

Het Oud-Katholiek Studentenpastoraat is een maandelijkse bijeenkomst van en voor de studenten die theologie studeren met het oog op een eventuele keus voor het ambt in de Oud-Katholieke Kerk. De bijeenkomsten worden begeleid door de studentenpastor. Studenten bereiden beurtelings delen van de bijeenkomsten voor. Deelname aan dit beraad is verplicht.

Het OKSP heeft als doel in gesprek en dialoog met elkaar te komen tot een eigen, persoonlijke vorm van het geestelijk en spiritueel leven. Een tweede doel is de onderlinge ontmoeting en het creëren van saamhorigheid. Het OKSP is tevens de plaats waar de studenten hun ervaringen in de studie, het werk en het leven met elkaar uitwisselen.

De geestelijke, spirituele vorming van de student

De studentenpastor heeft jaarlijks een gesprek met de student over de eigen, persoonlijke en geestelijke weg van de student. In onderling overleg wordt gesproken over de zegeningen, de vragen en de lacunes. De student krijgt van de studentenpastor van te voren een opdracht dit gesprek schriftelijk voor te bereiden.

De retraite

Eenmaal per jaar wordt een retraite gehouden in een monastieke omgeving. Deze retraite heeft tot doel om kennis te maken met varianten van spiritueel leven, als een spiegel voor het eigen spirituele leven.

De individuele begeleiding

De student kan ook op eigen initiatief contact opnemen met de studentenpastor.