Vluchtelingen en menswording: nieuwe aanwinsten in de Seminariereeks

Onze Seminariereeks is verrijkt met actuele publicaties van bisschoppen Joris Vercammen en Dick Schoon. Met de titels Om de menswording. Praktisch-theologische bijdragen aan het oud-katholieke denken over de kerk en Vluchtelingen in de Republiek. Cisterciënzers uit Orval en de Cleresie 1725-1755 publiceren ze vernieuwend onderzoek over oud-katholieke theologie in heden en verleden. In het historische boek van Schoon staat gastvrijheid voor vluchtelingen centraal, dat van Vercammen belicht de plek van de kerk in een postmoderne cultuur.

Om een ander soort gastvrijheid gaat het Dick Schoon in zijn ‘Vluchtelingen in de Republiek.’ In het verleden was de ‘Republiek der Verenigde Nederlanden’ een toevluchtsoord voor mensen die vanwege hun geloof in hun vaderland vervolgd werden Voorbeelden hiervan zijn de joden van het Iberisch schiereiland of protestantse Hugenoten uit Frankrijk. Minder bekend is dat ook katholieken zelf uit Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden zich gedwongen zagen om naar het noorden uit te wijken. Onder hen bevond zich in 1725 een vijftiental cisterciënzer monniken uit de abdij van Orval in de Zuidelijke Nederlanden, die op het landgoed Rijnwijk bij Zeist terecht kwamen. De aanleiding tot hun vlucht, de manier waarop ze in de Republiek werden opgevangen en hoe het hun op Rijnwijk verging, vormt het onderwerp van deze studie. Hun lotgevallen bieden een illustratie van het netwerk aan binnen- en buitenlandse contacten die zowel de monniken alsook de katholieken in de Republiek onderhielden. Daarbij liepen de belangen soms parallel, maar gaven die soms ook aanleiding tot hoogoplopende conflicten

In ‘Om de menswording’ schrijft Vercammen over de kloof tussen waar men zich doorgaans in de kerk mee bezighoudt en dat waarvan mensen wakker liggen. Veranderingen in cultuur en samenleving leiden ertoe dat kerken zich ook in verandering bevinden. Waar dat toe zal leiden is allerminst zeker. Dat verandering noodzakelijk is, is tegelijkertijd wel duidelijk. Dus is het belangrijk je te bezinnen over de roeping van de kerk. Oud-katholieken kunnen daaraan een interessante bijdrage leveren. Misschien kunnen ze zelfs van betekenis zijn bij het ontwikkelen van een nieuw toekomstperspectief voor de kerken. De overtuiging achter Vercammens boek is dat het oud-katholieke charisma van wat je “gastvrijheid voor de menswording” zou kunnen noemen niet alleen de verdieping kan brengen in het leven van mensen, maar evenzeer ook oecumenische verbondenheid onder christenen kan stimuleren.

Dr. Joris Vercammen is emeritus Aartsbisschop van Utrecht en als toegevoegd onderzoeker verbonden aan het Oud-Katholiek Seminarie. Dr. Dick Schoon is Bisschop van Haarlem en docent kerkgeschiedenis aan het Oud-Katholiek Seminarie. Hun nieuwe boeken werpen licht op hoe de Nederlandse oud-katholieke traditie in verleden en heden vorm geeft aan de roeping van de kerk en vormen een belangrijke bijdrage aan de oud-katholieke theologie en kerkgeschiedenis.

De boeken verschenen beide in de publicatieserie van het Oud-Katholiek Seminarie, kosten EUR 24,50 per stuk (excl. verzendkosten) en zijn te verkrijgen in de webshop. Een abonnement (met korting) op de publicatieserie is eveneens mogelijk (u kunt dit bij de bestelling aangeven).